Historie

I korte træk

Lyngby private Skole blev grundlagt i 1871 af A.D.Thyssen i lejede lokaler i Lyngby Åstræde med blot 6 elever. Skolen hed dengang "Thyssens Skole".
Allerede året efter voksede behovet for mere plads, hvorfor skolen flyttede til Feyerschous gård på Lyngby Hovedgade og endelig til sin nuværende adresse på Lyngby Hovedgade 56. 

Lyngby private Skole er den ældste institution i Lyngby på samme adresse. At A.D.Thyssen oprettede sin skole i 1871 skal ses på baggrund af, at det blev gjort vanskeligere at blive optaget på latinskolerne, idet man nu krævede bedre skolekundskaber end tidligere. I den første trykte meddelelse om skolen stod i 1876 at læse: "At læse til Eksamen er ikke Skolens Hovedopgave…..". Ikke desto mindre var A.D.Thyssen forudseende, idet skolens formål dermed var afstukket til at forberede eleverne til optagelsesprøverne til latinskolen samt at give dem gode menneskelige egenskaber. Et formål, der stadig er kendetegnende for Lyngby private Skole.

I 1997 gennemgik skolens gamle bygninger en omfattende renovering, og i foråret 2003 blev det første spadestik taget til skolens nyeste bygning, Indskolingsbygningen.

Indskolingsbygningen ligger på en del af den gamle Lyngby mose. Det medførte derfor en del uventet besvær, da grundvandet her ligger højere end normalt. Bygningen blev dog taget i brug som planlagt i påsken 2004.

Børn og undervisning ændrer sig meget gennem tiderne, og de meget små lokaler i skolens hovedbygning blev derfor begrænsende for udviklingen. Derfor blev denne bygning renoveret i sommeren 2011, hvor en bærende væg gennem hele bygningen blev revet ned, således at der på hver etage blev etableret to store undervisningslokaler samt toilet. Året efter udførtes en facaderenovering, bygningen fik nye vinduer, og farven skiftede fra lyserød til hvid.

Skolens hjemkundskabslokale blev etableret i forbindelse med bygningen af den gule bygning, hvorfor en renovering i 2013 var tiltrængt. Samtidig med etableringen af et helt nyt madkundskabslokale blev skolens udearealer renoveret, således at der i oktober 2013 stod en helt ny legeplads til stor glæde for skolens elever.

Den nye bygning og de gamle bygninger danner i dag rammen om Lyngby private Skole som en moderne skole i et hyggeligt miljø med godt 480 elever.

Tidslinie

1881 benævnes skolen "Lyngby Realskole", oprettes af A.D. Thyssen.

1883 opføres forhuset Lyngby Hovedgade 56 til skolebrug.

1900 trækker A.D.Thyssen sig tilbage, og skolens ledelse overdrages sønnen Hans Thyssen.

1902 opføres den nuværende lyserøde bygning.

1905 udvides den lyserøde bygning med en ekstra etage, idet skolen slås sammen med "Lyngby Døttreskole". Skolen har da 250 elever.

1911 påbegyndes gymnasieundervisningen, hvorfor skolen tager navneforandring til "Lyngby Højere Almenskole".

1920 skifter skolen navn til "Lyngby private Underskole". Ella Madsen bliver skoleleder.

1922 Agnes Olsen bliver skoleleder.

1923 adskilles gymnasieafdelingen og underskolen.

1929 Johanne Scharff overtager ledelsen af skolen.

1959 omdannes skolen til "Den selvejende institution Lyngby private Skole". P. Holm Jonsson bliver skoleleder.

1965 oprettes realafdelingen.

1966 bliver Sv.E. Klausen skoleleder.

1968 dimitteres det første hold realister.

1980 Hans Henrik Jensen bliver skoleleder.

1981 bliver Jonna Dissing skoleleder

1995 overtager Karsten Suhr skolelederstillingen.

1997 renoveres skolens bygninger.

2003 renoveres skolens fritidsordning.

2004 indvies ny indskolingsbygning.

2011 renoveres den lyserøde bygning indvendigt.

2012 foretages en udvendig renovering af bygningen, og den skifter farve til hvid.

2013 indvies en ny legeplads og et nyt skolekøkken.

2014 erhverves ejendommen Kastanievej 1

2016 Tobias Malmgren udnævnes til ny skoleleder

Målsætning

Vision, værdigrundlag og målsætning
for Lyngby private Skole

Lyngby private Skole er et tilbud til forældre, der ønsker en skole med glade og trygge børn, der undervises på et højt fagligt niveau og som lærer at udfolde sig såvel individuelt som i et tolerant og hensynsfuldt samarbejde med andre børn og voksne.

Vision for Lyngby private Skole

Lyngby private Skole skal være kendt og respekteret af borgerne i nærmiljøet og i lærerkredse som en dynamisk skole, der med respekt for mangfoldigheden og med fokus på både faglighed og på menneskelig og social udvikling giver den enkelte elev størst mulig frihed ved det efterfølgende uddannelsesvalg.

Lyngby private Skole skal tilstræbe, at elevsammensætningen afspejler det omkringliggende samfund og bevare en overskuelig størrelse, både i forhold til det samlede elevtal og til klassekvotienter.

Værdigrundlag
for Lyngby private Skole

Skolen har et stærkt forankret værdigrundlag, som både den forældrevalgte bestyrelse og skolens medarbejdere har et stort medejerskab af.

Fundamentet for skolens værdier er bl.a. skolens mange, gode traditioner, som vi værner om. Gode traditioner giver tryghed, forudsigelighed og kontinuitet. Det er skolens holdning, at fornyelse altid er forankret i traditionen.

De tre nøgleord i skolens værdigrundlag er:

faglighedtryghedomsorg

Faglighed
Lyngby private Skole er en skole med en høj grad af faglighed og kreativitet. Ved faglighed mener vi både det at lære noget i de forskellige fag, at lære at lære og ikke mindst at opleve glæden ved at lære. Vi lægger vægt på kernefagligheden, hvilket vil sige, at vi formidler det væsentligste i hvert fag. Vi arbejder på tværs af fag og klasseniveauer, hvor det er relevant.

Vi sikrer det høje faglige niveau ved at undervisningen varetages af engagerede lærere, der har en særlig faglig og undervisningsmæssig kompetence i deres fag. Hertil kommer, at lærere og elever bevidst arbejder med forudsætningerne for at indgå i et forpligtende samarbejde i såvel faglige som sociale sammenhænge. Vi tror på, at udvikling og trivsel opstår ved at anspore til nysgerrighed, ansvarlighed og gensidig respekt gennem samarbejde med andre.

Tryghed
Tryghed er en forudsætning for at skolens elever og medarbejdere trives såvel fagligt som socialt. På skolen vægtes en god og imødekommende omgangstone og hensyn til forskellighed.

På Lyngby private Skole er der plads til at udtrykke følelser. Såvel børn som voksne bliver set og taget alvorlige. Alle kan forvente en omgangsform, der bygger på empati, respekt for og kendskab til den enkelte. Humoren er varm og er med til at skabe glæde samt et trygt miljø.

Omsorg
Skolen lægger vægt på at drage omsorg for den enkelte elev og arbejder med elevens forståelse for at respektere fællesskabet og evne til at indgå i fællesskabet. Det anser vi som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø.

Lyngby private Skole skaber grobund for den enkeltes trivsel og udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer.

Klasselæreren sikrer, sammen med klassens kernelærer, omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling og hjælper med at styrke sammenholdet både i den enkelte klasse og blandt alle på skolen.

Målsætning
for Lyngby private Skole

Undervisningen
Det er Lyngby private Skoles mål at skabe et inspirerende undervisningsmiljø, hvor de enkelte elever bliver ansporet til at opnå et højt fagligt niveau. Undervisningen tilrettelægges med hovedvægten på det faglige indhold i naturlig sammenhæng med samfundsmæssige, kulturelle traditioner og værdier.

Det er Lyngby private Skoles mål at skabe et skoleliv, som i sig selv er værdifuldt. Skolen skal være medvirkende til at ruste børnene til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv.

Skolens hovedopgave er, at den enkelte elev udvikler erkendelse og tilegner sig viden, indsigt samt færdigheder. Da børn lærer på forskellig vis, differentieres undervisningen og lærerne benytter flere forskellige undervisningsformer.

Det er samtidig skolens opgave at sørge for, at eleverne får mulighed for at tilegne sig et nuanceret verdensbillede og begrebsapparat, der kan danne basis for deres egen personlige udvikling, og som danner grundlag for refleksion og læring i såvel som uden for skolen.

I den forbindelse er det Lyngby private Skoles mål, at eleverne bliver kvalificeret til kritisk og ansvarlig stillingtagen i det omgivende samfund. Vi lægger stor vægt på, at eleverne lærer at forholde sig til de mangeartede informationer, de i stigende grad modtager, og at de kan undres og reflektere. Nysgerrighed og videbegærlighed styrkes.

Lektier og gode arbejdsvaner er en naturlig del af elevernes hverdag på alle klassetrin. Det er værdifuldt, at eleverne arbejder selvstændigt med gennemgået stof og individuelt afprøver deres færdigheder. Det er skolens mål at sørge for gentagen træning af færdigheder for at konsolidere indlæringen.

For at den enkelte elev får mest muligt ud af undervisningen, foregår der en løbende evaluering af elevernes deltagelse i og udbytte af den.

Medarbejderne
På Lyngby private Skole er der plads til og accept af forskellighed indenfor fællesskabets rammer. Der arbejdes mod en høj grad af decentralisering, således at medarbejderne får indflydelse og ansvar, og at engagementet og glæden ved arbejdet øges.

Lyngby private Skole skal være en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte, hvilket tilstræbes gennem en attraktiv personalepolitik, medarbejdersamtaler samt fysiske og psykiske arbejdsmiljøundersøgelser.

Lyngby private Skole ønsker, at medarbejderne får mulighed for at udvikle og udfolde sig fagligt og socialt. Skolen ønsker derfor at have en personalepolitik, der giver de bedst mulige udviklings- og efteruddannelsesvilkår.

For lærerne sikrer en god efteruddannelsespolitik et højt fagligt niveau. For de øvrige personalegrupper opstår der til stadighed ændrede krav, der nødvendiggør opkvalificering.

Det er af stor værdi, at der i det daglige arbejde er et åbent og tillidsfuldt samarbejde og dialog mellem medarbejderne og mellem ledelse og medarbejdere. Ledelse og medarbejdere står i fællesskab inde for de beslutninger, der træffes og udviser en positiv holdning dertil.

Skole/hjem samarbejde
Dialog og information skal skabe grundlag for forældrenes opbakning og engagement og dermed være til gavn for den fortsatte udvikling af skolen.

På Lyngby private Skole vægtes samspillet mellem lærer, elev og forældre højt. Samarbejdet og dialogen mellem skole og hjem bør være præget af gensidig tillid og respekt for parternes forskellige opgaver.

Informationsniveauet fra skolens medarbejdere skal være højt og præget af en ligelig grad af professionalisme og empati. Både gennem information til forældrene og ved at tilstræbe, at så mange forældre som muligt deltager i de forældrerelaterede arrangementer på skolen - både faglige og sociale, skal forældrenes kendskab til skolen udbygges.

Det er naturligt, at forældre følger børnenes skolegang gennem den information, der tilgår fra lærerne og er medvirkende til, at eleverne møder velforberedte.

Eleverne
Det er Lyngby private Skoles mål, at eleverne på skolen lærer at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor de hver især opfatter sig som værdifulde og aktive bidragsydere. Eleverne skal respektere forskellighed, vise omsorg, hensyn og ansvar.

Lyngby private Skole tager det for givet, at elever og forældre betragter skolen som et sted for læring. Vi forventer, at eleverne møder forberedte til undervisningen og afleverer deres opgaver til tiden. Vi forventer også, at eleverne indgår i et positivt samarbejde med andre elever og skolens medarbejdere. På Lyngby private Skole er det vigtigt, at eleverne tager medansvar, er opmærksomme på og tager hensyn til egne og andres stærke og svage sider. Hvor følelsen af medansvar stiger, mindskes antallet af konflikter, roen om arbejdet bliver naturlig, og samtalen, koncentrationen og kreativiteten øges.

For Lyngby private Skole er det et vigtigt mål at vedligeholde et trygt miljø med anerkendelse, hvor godt humør er en stor del af skolens hverdag. Omgangstonen giver anledning til, at såvel børn som voksne føler sig velkomne på Lyngby private Skole. God opførsel er en selvfølge.

Fritidsordningen
I Lyngby private Skoles fritidsordning oplever børnene tryghed, trivsel og omsorg i deres hverdag og får mulighed for at udvikle nære relationer. Det er et mål, at fritidsordningen gennem hele sit virke styrker børnenes verbale/nonverbale omgangstone og giver dem gode værktøjer til konfliktløsning.

Fritidsordningen på Lyngby private Skole fungerer i et samspil med den øvrige skole og er et tilbud til alle skolens elever fra børnehaveklasse til og med 4. klasse. Fritidsordningens daglige åbningstider skal i så vid udstrækning som muligt afspejle forældrenes behov.

Fritidsordningen er et alsidigt fritidstilbud, hvor eleverne færdes i tydelige, rolige, trygge og vante rammer under positivt pædagogisk opsyn.

Medarbejderne i fritidsordningen skaber rum for forskellighed. Der igangsættes voksenstyrede aktiviteter, som børnene i en vis udstrækning kan vælge til og fra. Gennem de planlagte og spontane aktiviteter får børnene mulighed for at tage nye udfordringer op og fordybe sig efter behov. Der skabes tillige plads til fri leg, hvor børnene på eget initiativ konstruerer aktiviteterne. Ud fra modenhed og kompetencer vil det enkelte barn opleve medansvar for egne valg og ansvarlighed i forhold til gruppen.

Det er vigtigt for såvel fritidsordningen som børnene, at der gennem et positivt og dialogbaseret samarbejde skabes tillid mellem medarbejdere, forældre og børn. Det er et mål, at der er et formaliseret konstruktivt samarbejde mellem fritidsordningens medarbejdere og skolens lærere ud fra det fælles værdigrundlag.

Skolens fysiske rammer
Lyngby private Skole tilstræber, at skolens bygninger og inventar vedligeholdes og forbedres, således at der er et tidssvarende og indbydende arbejds- og undervisningsmiljø.

Det er vigtigt for Lyngby private Skole, at både elever og medarbejdere påtager sig et medansvar i forhold til skolens vedligeholdelse og fremtoning.

Skolens udendørsarealer tilstræbes at være indrettet til både leg for de mindre elever, aktiviteter for de større samt til socialt samvær for de største. Arealerne indrettes til brug for både skole og fritidsordning.

Gennem skiftende kunstnerisk udsmykning af skolens centrale gang søger vi at skabe et inspirerende miljø.

Økonomi
Lyngby private Skole skal have en sund økonomi baseret på indtægter fra forældrebetaling og offentlige tilskud til mellem 440 - 480 elever samt en fornuftig, langsigtet disponering af udgifterne og fastholdelse af et fornuftigt kapitalberedskab.

Det er målet, at skolepengene ligger på niveau med de skolepenge, som opkræves på tilsvarende private skoler i det nordsjællandske område.

Skolepengene skal som udgangspunkt alene stige med udviklingen i lærerlønindekset. Ekstraordinære stigninger i skolepenge skal være relateret til særlige udgifter for skolen.

Skolens udgifter skal finansieres ud af skolens løbende indtægter og reserver opbygget heraf.

Istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på skolens bygninger kan dog finansieres ved belåning af ejendommene under forudsætning af, at en sådan belåning er afstemt efter skolens økonomi.

VEDTÆGTER
FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
LYNGBY PRIVATE SKOLE

 

Vedtægterne for Lyngby private Skole, kan downloades her

 

Vedtægter_for_LpS_2014.pdf

 

 

Traditioner på LpS

Lyngby private Skole har gennem tiden fået skabt mange traditioner, som er med til at styrke fællesskabet og sætte kolorit på hverdagen. Herunder nævnes nogle af traditionerne:

Morgensang

For bh.-2. kl. hver dag, og for 3.-6. kl. tre gange om ugen.

Skolens fødselsdag 1. september

Fejres med fælles fødselsdagsarrangement i store sal. Fri kl. 12.15.

Motionsdag

Den sidste fredag inden efterårsferien.

Andespil

Afholdes primo november. Overskuddet går til jubilæumsfonden.

Skolekomedie

Opføres af 6. klasse.

Julestue

Et kæmpe marked den første torsdag i december med restauranter, salgs- og spilleboder. Overskud

deles mellem hhvs skolens jubilæumsfond, Frk. Scharffs legat og elevformål.

Luciaoptog

Den 13. december om morgenen for alle børn og forældre i store sal.

Juleafslutning

Med julehygge i klasserne og fællesarrangement i Lyngby Kirke.

Kulturelle fællesarrangementer

Alle elever får mulighed for at opleve musik og Teaterarrangementer på skolen i årets løb.

Tøndeslagning/fastelavn

For de mindre klasser i store sal med sange og lege.

Skolekoncert

Alle elever fra Bh.-6. kl. optræder med musikalske indslag.

Kastanjefri

Når skolens kastanje springer ud, får alle fri kl. 12.15.

Søen rundt

Når bøgen springer ud, vandrer alle elever og lærere rundt om Lyngby Sø.

Skriftligt bal

For 9.-10. kl. efter veloverstået skriftlig eksamen.

Årsafslutning

Vi ønsker hinanden god sommer med sang og optræden.

Translokation

Uddeling af eksamensbeviser samt efterfølgende reception for afgangselever og deres forældre.