"... ikke mindst at opleve glæden ved at lære."

Faglighed

"... en god og imødekommende omgangstone og hensyn til forskellighed."

Tryghed

"... omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling hjælper med at styrke sammenholdet ..."

Omsorg

Arrow
Arrow
Slider

Mål og værdier

Historie

Historie

I korte træk

Lyngby private Skole blev grundlagt i 1871 af A.D.Thyssen i lejede lokaler i Lyngby Åstræde med blot 6 elever. Skolen hed dengang "Thyssens Skole".
Allerede året efter voksede behovet for mere plads, hvorfor skolen flyttede til Feyerschous gård på Lyngby Hovedgade og endelig til sin nuværende adresse på Lyngby Hovedgade 56. 

Lyngby private Skole er den ældste institution i Lyngby på samme adresse. At A.D.Thyssen oprettede sin skole i 1871 skal ses på baggrund af, at det blev gjort vanskeligere at blive optaget på latinskolerne, idet man nu krævede bedre skolekundskaber end tidligere. I den første trykte meddelelse om skolen stod i 1876 at læse: "At læse til Eksamen er ikke Skolens Hovedopgave…..". Ikke desto mindre var A.D.Thyssen forudseende, idet skolens formål dermed var afstukket til at forberede eleverne til optagelsesprøverne til latinskolen samt at give dem gode menneskelige egenskaber. Et formål, der stadig er kendetegnende for Lyngby private Skole.

I 1997 gennemgik skolens gamle bygninger en omfattende renovering, og i foråret 2003 blev det første spadestik taget til skolens nyeste bygning, Indskolingsbygningen.

Indskolingsbygningen ligger på en del af den gamle Lyngby mose. Det medførte derfor en del uventet besvær, da grundvandet her ligger højere end normalt. Bygningen blev dog taget i brug som planlagt i påsken 2004.

Børn og undervisning ændrer sig meget gennem tiderne, og de meget små lokaler i skolens hovedbygning blev derfor begrænsende for udviklingen. Derfor blev denne bygning renoveret i sommeren 2011, hvor en bærende væg gennem hele bygningen blev revet ned, således at der på hver etage blev etableret to store undervisningslokaler samt toilet. Året efter udførtes en facaderenovering, bygningen fik nye vinduer, og farven skiftede fra lyserød til hvid.

Skolens hjemkundskabslokale blev etableret i forbindelse med bygningen af den gule bygning, hvorfor en renovering i 2013 var tiltrængt. Samtidig med etableringen af et helt nyt madkundskabslokale blev skolens udearealer renoveret, således at der i oktober 2013 stod en helt ny legeplads til stor glæde for skolens elever.

Den nye bygning og de gamle bygninger danner i dag rammen om Lyngby private Skole som en moderne skole i et hyggeligt miljø med godt 480 elever.

Tidslinie

1881 benævnes skolen "Lyngby Realskole", oprettes af A.D. Thyssen.

1883 opføres forhuset Lyngby Hovedgade 56 til skolebrug.

1900 trækker A.D.Thyssen sig tilbage, og skolens ledelse overdrages sønnen Hans Thyssen.

1902 opføres den nuværende lyserøde bygning.

1905 udvides den lyserøde bygning med en ekstra etage, idet skolen slås sammen med "Lyngby Døttreskole". Skolen har da 250 elever.

1911 påbegyndes gymnasieundervisningen, hvorfor skolen tager navneforandring til "Lyngby Højere Almenskole".

1920 skifter skolen navn til "Lyngby private Underskole". Ella Madsen bliver skoleleder.

1922 Agnes Olsen bliver skoleleder.

1923 adskilles gymnasieafdelingen og underskolen.

1929 Johanne Scharff bliver skoleleder.

1959 omdannes skolen til "Den selvejende institution Lyngby private Skole". P. Holm Jonsson bliver skoleleder.

1965 oprettes realafdelingen.

1966 Sv.E. Klausen bliver skoleleder.

1968 dimitteres det første hold realister.

1980 Hans Henrik Jensen bliver skoleleder.

1981 Jonna Dissing bliver skoleleder

1995 Karsten Suhr bliver skoleleder

1997 renoveres skolens bygninger.

2003 renoveres skolens fritidsordning.

2004 indvies ny indskolingsbygning.

2011 renoveres den lyserøde bygning indvendigt.

2012 foretages en udvendig renovering af bygningen, og den skifter farve til hvid.

2013 indvies en ny legeplads og et nyt skolekøkken.

2014 erhverves ejendommen Kastanievej 1

2016 Tobias Malmgren udnævnes til ny skoleleder

2017 Kastanievej 1 tages i brug

Målsætning

Målsætning

Vision, værdigrundlag og målsætning for Lyngby private Skole

Lyngby private Skole er et tilbud til forældre, der ønsker en skole med glade og trygge børn, der undervises på et højt fagligt niveau og som lærer at udfolde sig såvel individuelt som i et tolerant og hensynsfuldt samarbejde med andre børn og voksne.

Vision for Lyngby private Skole

Lyngby private Skole skal være kendt og respekteret af borgerne i nærmiljøet og i lærerkredse som en dynamisk skole, der med respekt for mangfoldigheden og med fokus på både faglighed og på menneskelig og social udvikling giver den enkelte elev størst mulig frihed ved det efterfølgende uddannelsesvalg.

Lyngby private Skole skal tilstræbe, at elevsammensætningen afspejler det omkringliggende samfund og bevare en overskuelig størrelse, både i forhold til det samlede elevtal og til klassekvotienter.

Værdigrundlag for Lyngby private Skole

Skolen har et stærkt forankret værdigrundlag, som både den forældrevalgte bestyrelse og skolens medarbejdere har et stort medejerskab af.

Fundamentet for skolens værdier er bl.a. skolens mange, gode traditioner, som vi værner om. Gode traditioner giver tryghed, forudsigelighed og kontinuitet. Det er skolens holdning, at fornyelse altid er forankret i traditionen.

De tre nøgleord i skolens værdigrundlag er:

faglighed

tryghed

omsorg

Faglighed
Lyngby private Skole er en skole med en høj grad af faglighed og kreativitet. Ved faglighed mener vi både det at lære noget i de forskellige fag, at lære at lære og ikke mindst at opleve glæden ved at lære. Vi lægger vægt på kernefagligheden, hvilket vil sige, at vi formidler det væsentligste i hvert fag. Vi arbejder på tværs af fag og klasseniveauer, hvor det er relevant.

Vi sikrer det høje faglige niveau ved at undervisningen varetages af engagerede lærere, der har en særlig faglig og undervisningsmæssig kompetence i deres fag. Hertil kommer, at lærere og elever bevidst arbejder med forudsætningerne for at indgå i et forpligtende samarbejde i såvel faglige som sociale sammenhænge. Vi tror på, at udvikling og trivsel opstår ved at anspore til nysgerrighed, ansvarlighed og gensidig respekt gennem samarbejde med andre.

Tryghed
Tryghed er en forudsætning for at skolens elever og medarbejdere trives såvel fagligt som socialt. På skolen vægtes en god og imødekommende omgangstone og hensyn til forskellighed.

På Lyngby private Skole er der plads til at udtrykke følelser. Såvel børn som voksne bliver set og taget alvorlige. Alle kan forvente en omgangsform, der bygger på empati, respekt for og kendskab til den enkelte. Humoren er varm og er med til at skabe glæde samt et trygt miljø.

Omsorg
Skolen lægger vægt på at drage omsorg for den enkelte elev og arbejder med elevens forståelse for at respektere fællesskabet og evne til at indgå i fællesskabet. Det anser vi som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø.

Lyngby private Skole skaber grobund for den enkeltes trivsel og udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer.

Klasselæreren sikrer, sammen med klassens kernelærer, omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling og hjælper med at styrke sammenholdet både i den enkelte klasse og blandt alle på skolen.

Målsætning for Lyngby private Skole

Undervisningen
Det er Lyngby private Skoles mål at skabe et inspirerende undervisningsmiljø, hvor de enkelte elever bliver ansporet til at opnå et højt fagligt niveau. Undervisningen tilrettelægges med hovedvægten på det faglige indhold i naturlig sammenhæng med samfundsmæssige, kulturelle traditioner og værdier.

Det er Lyngby private Skoles mål at skabe et skoleliv, som i sig selv er værdifuldt. Skolen skal være medvirkende til at ruste børnene til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv.

Skolens hovedopgave er, at den enkelte elev udvikler erkendelse og tilegner sig viden, indsigt samt færdigheder. Da børn lærer på forskellig vis, differentieres undervisningen og lærerne benytter flere forskellige undervisningsformer.

Det er samtidig skolens opgave at sørge for, at eleverne får mulighed for at tilegne sig et nuanceret verdensbillede og begrebsapparat, der kan danne basis for deres egen personlige udvikling, og som danner grundlag for refleksion og læring i såvel som uden for skolen.

I den forbindelse er det Lyngby private Skoles mål, at eleverne bliver kvalificeret til kritisk og ansvarlig stillingtagen i det omgivende samfund. Vi lægger stor vægt på, at eleverne lærer at forholde sig til de mangeartede informationer, de i stigende grad modtager, og at de kan undres og reflektere. Nysgerrighed og videbegærlighed styrkes.

Lektier og gode arbejdsvaner er en naturlig del af elevernes hverdag på alle klassetrin. Det er værdifuldt, at eleverne arbejder selvstændigt med gennemgået stof og individuelt afprøver deres færdigheder. Det er skolens mål at sørge for gentagen træning af færdigheder for at konsolidere indlæringen.

For at den enkelte elev får mest muligt ud af undervisningen, foregår der en løbende evaluering af elevernes deltagelse i og udbytte af den.

Medarbejderne
På Lyngby private Skole er der plads til og accept af forskellighed indenfor fællesskabets rammer. Der arbejdes mod en høj grad af decentralisering, således at medarbejderne får indflydelse og ansvar, og at engagementet og glæden ved arbejdet øges.

Lyngby private Skole skal være en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte, hvilket tilstræbes gennem en attraktiv personalepolitik, medarbejdersamtaler samt fysiske og psykiske arbejdsmiljøundersøgelser.

Lyngby private Skole ønsker, at medarbejderne får mulighed for at udvikle og udfolde sig fagligt og socialt. Skolen ønsker derfor at have en personalepolitik, der giver de bedst mulige udviklings- og efteruddannelsesvilkår.

For lærerne sikrer en god efteruddannelsespolitik et højt fagligt niveau. For de øvrige personalegrupper opstår der til stadighed ændrede krav, der nødvendiggør opkvalificering.

Det er af stor værdi, at der i det daglige arbejde er et åbent og tillidsfuldt samarbejde og dialog mellem medarbejderne og mellem ledelse og medarbejdere. Ledelse og medarbejdere står i fællesskab inde for de beslutninger, der træffes og udviser en positiv holdning dertil.

Skole/hjem samarbejde
Dialog og information skal skabe grundlag for forældrenes opbakning og engagement og dermed være til gavn for den fortsatte udvikling af skolen.

På Lyngby private Skole vægtes samspillet mellem lærer, elev og forældre højt. Samarbejdet og dialogen mellem skole og hjem bør være præget af gensidig tillid og respekt for parternes forskellige opgaver.

Informationsniveauet fra skolens medarbejdere skal være højt og præget af en ligelig grad af professionalisme og empati. Både gennem information til forældrene og ved at tilstræbe, at så mange forældre som muligt deltager i de forældrerelaterede arrangementer på skolen - både faglige og sociale, skal forældrenes kendskab til skolen udbygges.

Det er naturligt, at forældre følger børnenes skolegang gennem den information, der tilgår fra lærerne og er medvirkende til, at eleverne møder velforberedte.

Eleverne
Det er Lyngby private Skoles mål, at eleverne på skolen lærer at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor de hver især opfatter sig som værdifulde og aktive bidragsydere. Eleverne skal respektere forskellighed, vise omsorg, hensyn og ansvar.

Lyngby private Skole tager det for givet, at elever og forældre betragter skolen som et sted for læring. Vi forventer, at eleverne møder forberedte til undervisningen og afleverer deres opgaver til tiden. Vi forventer også, at eleverne indgår i et positivt samarbejde med andre elever og skolens medarbejdere. På Lyngby private Skole er det vigtigt, at eleverne tager medansvar, er opmærksomme på og tager hensyn til egne og andres stærke og svage sider. Hvor følelsen af medansvar stiger, mindskes antallet af konflikter, roen om arbejdet bliver naturlig, og samtalen, koncentrationen og kreativiteten øges.

For Lyngby private Skole er det et vigtigt mål at vedligeholde et trygt miljø med anerkendelse, hvor godt humør er en stor del af skolens hverdag. Omgangstonen giver anledning til, at såvel børn som voksne føler sig velkomne på Lyngby private Skole. God opførsel er en selvfølge.

Fritidsordningen
I Lyngby private Skoles fritidsordning oplever børnene tryghed, trivsel og omsorg i deres hverdag og får mulighed for at udvikle nære relationer. Det er et mål, at fritidsordningen gennem hele sit virke styrker børnenes verbale/nonverbale omgangstone og giver dem gode værktøjer til konfliktløsning.

Fritidsordningen på Lyngby private Skole fungerer i et samspil med den øvrige skole og er et tilbud til alle skolens elever fra børnehaveklasse til og med 4. klasse. Fritidsordningens daglige åbningstider skal i så vid udstrækning som muligt afspejle forældrenes behov.

Fritidsordningen er et alsidigt fritidstilbud, hvor eleverne færdes i tydelige, rolige, trygge og vante rammer under positivt pædagogisk opsyn.

Medarbejderne i fritidsordningen skaber rum for forskellighed. Der igangsættes voksenstyrede aktiviteter, som børnene i en vis udstrækning kan vælge til og fra. Gennem de planlagte og spontane aktiviteter får børnene mulighed for at tage nye udfordringer op og fordybe sig efter behov. Der skabes tillige plads til fri leg, hvor børnene på eget initiativ konstruerer aktiviteterne. Ud fra modenhed og kompetencer vil det enkelte barn opleve medansvar for egne valg og ansvarlighed i forhold til gruppen.

Det er vigtigt for såvel fritidsordningen som børnene, at der gennem et positivt og dialogbaseret samarbejde skabes tillid mellem medarbejdere, forældre og børn. Det er et mål, at der er et formaliseret konstruktivt samarbejde mellem fritidsordningens medarbejdere og skolens lærere ud fra det fælles værdigrundlag.

Skolens fysiske rammer
Lyngby private Skole tilstræber, at skolens bygninger og inventar vedligeholdes og forbedres, således at der er et tidssvarende og indbydende arbejds- og undervisningsmiljø.

Det er vigtigt for Lyngby private Skole, at både elever og medarbejdere påtager sig et medansvar i forhold til skolens vedligeholdelse og fremtoning.

Skolens udendørsarealer tilstræbes at være indrettet til både leg for de mindre elever, aktiviteter for de større samt til socialt samvær for de største. Arealerne indrettes til brug for både skole og fritidsordning.

Gennem skiftende kunstnerisk udsmykning af skolens centrale gang søger vi at skabe et inspirerende miljø.

Økonomi
Lyngby private Skole skal have en sund økonomi baseret på indtægter fra forældrebetaling og offentlige tilskud til mellem 440 - 480 elever samt en fornuftig, langsigtet disponering af udgifterne og fastholdelse af et fornuftigt kapitalberedskab.

Det er målet, at skolepengene ligger på niveau med de skolepenge, som opkræves på tilsvarende private skoler i det nordsjællandske område.

Skolepengene skal som udgangspunkt alene stige med udviklingen i lærerlønindekset. Ekstraordinære stigninger i skolepenge skal være relateret til særlige udgifter for skolen.

Skolens udgifter skal finansieres ud af skolens løbende indtægter og reserver opbygget heraf.

Istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på skolens bygninger kan dog finansieres ved belåning af ejendommene under forudsætning af, at en sådan belåning er afstemt efter skolens økonomi.

Traditioner

Traditioner på LpS

Lyngby private Skole har gennem tiden fået skabt mange traditioner, som er med til at styrke fællesskabet og sætte kolorit på hverdagen. Herunder nævnes nogle af traditionerne:

Morgensang

For bh.-2. kl. hver dag, og for 3.-6. kl. tre gange om ugen.

Skolens fødselsdag 1. september - fejres med fælles fødselsdagsarrangement i store sal. Fri kl. 12.15.

Motionsdag

Den sidste fredag inden efterårsferien.

Andespil

Afholdes primo november. Overskuddet går til jubilæumsfonden.

Skolekomedie

Opføres af 6. klasse.

Julestue

Et kæmpe marked den første torsdag i december med restauranter, salgs- og spilleboder. Overskud

deles mellem hhvs skolens jubilæumsfond, Frk. Scharffs legat og elevformål.

Luciaoptog

Den 13. december om morgenen for alle børn og forældre i store sal.

Juleafslutning

Med julehygge i klasserne og fællesarrangement i Lyngby Kirke.

Kulturelle fællesarrangementer

Alle elever får mulighed for at opleve musik og Teaterarrangementer på skolen i årets løb.

Tøndeslagning/fastelavn

For de mindre klasser i store sal med sange og lege.

Skolekoncert

Alle elever fra Bh.-6. kl. optræder med musikalske indslag.

Kastanjefri

Når skolens kastanje springer ud, får alle fri kl. 12.15.

Søen rundt

Når bøgen springer ud, vandrer alle elever og lærere rundt om Lyngby Sø.

Skriftligt bal

For 9.-10. kl. efter veloverstået skriftlig eksamen.

Årsafslutning

Vi ønsker hinanden god sommer med sang og optræden.

Translokation

Uddeling af eksamensbeviser samt efterfølgende reception for afgangselever og deres forældre.

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
LYNGBY PRIVATE SKOLE

 

Vedtægterne for Lyngby private Skole, kan downloades her

 

Vedtægter_for_LpS_2014.pdf

 

 

Undervisningen

IT-strategi

IT-strategi

Uddannelsesplan

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen kan dowloades her

Uddannelsesplan_for_Lyngby_private_Skole.pdf

Timefordeling

Timefordeling

Timefordelingen kan downloades fra følgende link

 

 

Fraværsregistrering

Fraværsregistrering

Elevers fravær

På Lyngby private Skole bliver elevernes fremmøde registreret elektronisk hver dag.

Netprotokollen føres af lærerne således, at fraværet kan ses på forældreintra ved skoledagens afslutning. Forældre angiver fraværsårsag direkte på netprotokollen.

På 3.-10. klassetrin anføres elevernes fravær på karakterbladene. På 0.–2. klassetrin meddeles antallet af fraværsdage ved forældresamtalerne.

Hvis en elev har haft hhv. 5 %, 10 % og 15 % (10, 20 og 30 dage) fravær kontaktes forældrene skriftligt af skolens ledelse med en fraværsopgørelse. Brevene har til formål at informere om fraværets omfang, samt at indbyde til samtaler, såfremt fraværet kan medføre sociale eller faglige konsekvenser.

Afgangsprøver

Afgangsprøver

Se oversigten over afgangsprøver her:

afgangsprøver.pdf

10. Klasse

10. klasse på Lyngby private Skole


10. klasse på Lyngby private Skoles hovedformål er, at eleverne gennem en fagligt orienteret undervisning i et trygt læringsmiljø forberedes bedst muligt til en ungdomsuddannelse. Den enkelte elev får styrket sine arbejdsformer og tilgange til undervisning, og der arbejdes med, at eleven gives de bedste muligheder for at fastholde eller genopbygge lysten til at lære.

Det forvents, at elever i 10. klasse på Lyngby private Skole møder året med engagement og lyst til læring, og at eleverne aktivt og ansvarligt tager del i både klassens faglige udvikling og sociale fællesskab.

Undervisningen i 10. klasse tager udgangspunkt i elevernes aktuelle niveau og søger at udfylde eventuelle huller samtidig med, at elevernes niveau udvikles og udfordres. Der præsenteres i denne undervisning en dagligdag med faglige udviklinger for alle.

Skoleåret indledes med en introduktionstur, hvor eleverne lærer hinanden at kende. Derudover arrangeres der i efteråret en studierejse til Berlin.

For at styrke elevernes udbytte af 10. klasse vil der gennem året være samtaler med eleverne. De første elevsamtaler vil blive gennemført på introduktionsturen, hvor eleverne har mulighed for at udtrykke mål, ønsker, menneskelige og faglige styrker og svagheder. Eleverne får dermed allerede fra starten af skoleåret den bedst mulige støtte, hjælp og vejledning.

Således er 10. klasse på Lyngby private Skole et tilbud til elever, der ønsker at være godt rustet til uddannelseslivet efter grundskolen.


Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til skolen.

Alle ansøgere vil blive indkaldt til en personlig samtale med repræsentanter fra skolens ledelse samt kommende klasselærer med den hensigt at gøre valget af det 10. skoleår på LpS så velovervejet som muligt.

Uddannelsesvejledning

Uddannelses- og erhvervsorientering

 

Uddannelses- og erhvervsorientering varetages af UU-Nord.

Vejledning i 8. klasse

 

I løbet af 8. klasse vil eleverne blive præsenteret for forskellige vejledningsaktiviteter, som skal gøre det lettere for dem at beslutte sig for, hvad der skal ske efter 9. klasse.
Der kan søges mange informationer på: www.ug.dk

Aktiviteter i 8. klasse:

 • Uddannelsesplan påbegyndes. Uddannelsesplanen er obligatorisk og fungerer som elevens ansøgning efter 9. klasse. Arbejdet med planen afsluttes i 9. klasse. Oplysningerne i planen er grundlaget for den individuelle samtale med skolevejlederen, som alle elever kommer til i foråret.
 • Uddannelsesplan påbegyndes. Uddannelsesplanen er obligatorisk og fungerer som elevens ansøgning efter 9. klasse. Arbejdet med planen afsluttes i 9. klasse. Oplysningerne i planen er grundlaget for den individuelle samtale med skolevejlederen, som alle elever kommer til i foråret.
 • Information om uddannelsessystemet.
 • Introduktionskurser er besøg af 2 x 2 dages varighed på ungdomsuddannelserne (STX, HHX eller HTX).
 • Praktik for hele klassen af 3 dage i en fælles uge. Elever og forældre skaffer selv praktikpladserne. Der kan læses mere om proceduren på:
  www.UU-nord.dk/7-10-klasse/erhvervsprktik/klassepraktik

 

Aktiviteter i 9. klasse: 

 • Vejledningssamtaler med skolevejleder for alle elever.
 • Uddannelsesplanen er obligatorisk og fungerer som elevens ansøgning efter 9. klasse. Planen er udgangspunkt for samtalen med skolevejlederen. Uddannelses-planen findes på: www.optagelse.dk
 • Praktik for hele klassen. Elever og forældre skaffer selv praktikpladserne. Særpraktik kan evt. skaffes via UU-nord. Der kan læses mere om praktikproceduren på: www.uu-nord.dk/7-10-klasse/erhvervspraktik/klassepraktik
 • Informationsaftener. Erhvervsuddannelser, gymnasier og 10.-klasser holder informationsaftener for elever og forældre. Dato og tidspunkt ses på uddannelsernes hjemmesider. Brug bl.a. www.genvej.nu
 • Besøgsdage. Eleverne kan tilmelde sig ét besøg i skoletiden på et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. Eleven skal selv, efter aftale med klasselæreren, tilmelde sig på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Aktiviteter i 10. klasse:

 • Vejledningssamtaler med skolevejleder for alle elever.
 • Uddannelsesplanen er obligatorisk og indeholder elevens uddannelsesønsker efter 10. klasse. Planen er udgangspunkt for samtalen med skolevejlederen. Uddannelsesplanen findes på: www.optagelse.dk
 • Brobygning Alle elever skal deltage i 5 dages brobygning på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD, HTX eller HHX).
 • Informationsaftener. Erhvervsuddannelser og gymnasier holder informationsaftener for elever og forældre. Dato og tidspunkt ses på uddannelsernes hjemmesider. Brug bl.a. www.genvej.nu
 • Besøgsdage. Eleverne kan tilmelde sig ét besøg i skoletiden på et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. Eleven skal selv, efter aftale med klasselæreren, tilmelde sig på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Klassekvotienter

Klassekvotienter

 

På LpS har vi følgende klassekvotienter:

 • 0. - 4. klasse: 22 elever
 • 5. - 9. klasse: 24 elever
 • 10. klasse: 20 elever

 

På LpS vil vi gerne imødekomme forældres ønske om, at søskende går på samme skole, hvorfor vi har en søskendegaranti, der medfører, at ovenstående klassekvotienter kan overskrides - dog højest med 1 elev i hver klasse.

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit

 

Karaktergennemsnittet kan downloades via nedenstående link:

Tallet i parantesen ved siden af karakteren viser, hvor mange elever, som gik op i de individuelle fag.

Faciliteter og tilbud

Sundhedsplejerske, talepædagog og PPR

Sundhedsplejerske, talepædagog og PPR

Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerske Sine Ditlev Bihlet undersøger elevernes syn, hørelse, farvesans, højde og vægt i 0.klasse, 1., 2. og 9. klasse. På de øvrige klassetrin bliver eleverne kun synsteste, mens andre undersøgelser foretages efter behov. Sundhedsplejersken kan træffes på tlf. 26121517.

Talepædagog
Talepædagog Nina Kold Kristensen er tilknyttet Lyngby private Skole og kommer hver tirsdag formiddag.

Skolepsykolog
Skolepsykolog Anne-Marie Ørskov er tilknyttet Lyngby private Skole via PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) i Lyngby-Taarbæk kommune. Anne-Marie Ørskov kan træffes på skolen efter aftale.

Skoletandpleje
Elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune har adgang til gratis forebyggende og behandlende tandpleje incl. tandregulering, indtil de fylder 18. år. På visse klassetrin vil tandplejepersonalet undervise i forebyggende tandpleje.

Bibliotek

Bibliotek

Biblioteket er åbent inden for normal skoletid hver dag. I forbindelse med danskundervisningen er der afsat bibliotekstimer med bibliotekar. I disse timer har klassen fortrinsret til biblioteket. I alle øvrige timer er der almindeligt udlån.

I spisefrikvarteret er biblioteket lukket. Biblioteket rummer 6000 titler herunder billedbøger, letlæsningsbøger, tegneserier, børne- og ungdomsbøger og fagbøger.

Desuden er der computer med internetadgang til rådighed. Generelt må eleverne låne 4 titler, og lånetiden er 3 uger.

Læseløft

Læseløft

 

I november måned læsetestes de to 1.-klasser. På baggrund af testresultatet og dansklærerens øvrige vurdering tilbydes et læseløftforløb, dvs. et kursusforløb på ca. 20 uger, hvor der arbejdes individuelt og intensivt med læseprocessen.

4 gange om ugen á ca. 20 min. undervises de udvalgte elever af en af skolens specialundervisningslærere – fulgt op af 1 kvarters daglig læsning hjemme. Det er målet, at den enkelte elev senest ved udgangen af 1. klasse er på niveau med de øvrige elever og er læser.

De involverede elevers forældre orienteres om forløb og indsats ved at møde med skolens ledelse og læseløftlærer.

Lektiecafé

Lektiecafé

 

På Lyngby private Skole har vi et tilbud til alle elever, som ønsker at få lavet og få hjælp til deres lektier.

Vi har opdelt vores lektiehjælp som beskrevet nedenfor.

De små elever, 1. – 5. klasse kan gå i lektiecafé tirsdag og onsdag, mens der for de store, 6. – 10. klasse, afholdes lektielounge mandag og torsdag.

Samtlige dage vil der være en lærer til stede, som kan hjælpe den enkelte elev med alt fra daglige lektier over fremlæggelser til større afleveringer.

Vel mødt til alle

 

 

Kunstforening

Kor

Kor

 

Som en udvidelse af skolens musikundervisning tilbyder skolen hvert år elever at synge i kor.

For de interesserede opretter vi et kor for 1.-4. klasse. Koret mødes en gang om ugen, hvor de lærer nye sange og øver sig til optræden ved forskellige lejligheder såsom skolens morgensang, Luciaoptaog, juleafslutning og forårskoncert.

Fritidsordning

Fritidsordning

 

På Lyngby private Skole er SFO Kastanjen en institution primært for elever fra 0.-4. klasse, men også med plads til 5. klasseelever. SFO'en er delt i to huse, ét med børn fra 0.-2. klasse og ét med børn fra 3.-5. klasse, som i daglig tale bliver kaldt "Bøge".

SFO Kastanjen er stedet, hvor børnene møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der danner rammen for børns fællesskaber, socialisering og etablering af venskaber.

Kastanjen er et alsidigt tilbud, hvor børnene kan udvikle personlige kompetencer gennem brug af deres fantasi, kreativitet, og hvor der er mulighed for fysisk udfoldelse. Vi tager højde for de forskellige køns og aldersgruppers behov for aktiviteter og samværsformer og tilrettelægger tilbuddene efter dette.

Kastanjen medvirker til, at børnene får styrket deres sociale og personlige udvikling bl.a. evnen til at vælge fra og til, evnen til at løse konflikter og andre sociale færdigheder.

I Kastanjen har hver årgang tilknyttet faste voksne, som også deltager i enkelte undervisningstimer, i forældresamtaler, temauger, udflugter og andre arrangementer. Dette medfører kontinuitet i børnenes hverdag og giver et samlet billede af hvert enkelt barn.

Personalemæssigt bestræber vi os på at have en så mangfoldig personalegruppe som muligt. Vi spænder fra unge medhjælpere med fart på til ældre erfarne pædagoger. Vi har en stor rækkevidde af interessefelter, som vi kan bruge i vores daglige aktiviteter med børnene såsom dans, håndbold, forskellige slags boldspil samt kreative værkstedstilbud.

Derudover har vi faste årlige traditioner såsom koloni, nytårstaffel, "Vilde vulkaner", Halloween, udeuge osv.

Da vi gerne vil skabe det bedste samarbejde med forældrene, har vi forskellige arrangementer i løbet af året, hvor vi samles og hygger os med hinanden. Desuden vægter vi, at forældre kan tale uforpligtet med os i hyggelige daglige situationer. Løbende udsender vi et nyhedsbrev med informationer til forældre om stort og småt, således at alle kan følge med Kastanjens aktiviteter.

Tlf.nr. til Kastanjen: 45204438

Tlf.nr. til "Bøge": 45204442

Mobilnr.: 21972946 eller 21972646

 
 

 

Praktisk

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket

Kommunikationsstrategi

Personale 2017

Personale 2017

Nederst fra venstre:

Birgitte Stub Aarsø, Jette Eriksen, Bettina Hallqvist, Pernille Kristiansen, Marie Heimburger, Pernille Mogensen, Tobias Malmgren, Sabine Winterskov, Camilla Tjellesen, Karina Lerkenfeldt, Annika Hansen, Lisbeth Wiener, Isabel Artero

2. række fra venstre:

Kjeld Rasmussen, Pia Kamuk, Maybritt Larsen, Hanne Frederiksen, Britt Mathiesen, Sofie Andersen, Ilse Willum, Helle Krøyer, Jannie Johansen, Susanne Møller, Connie Storm

3. række fra venstre:

Jonas Nørgaard, Mette Ravn, Stine Toldam, Lajla Hornshøj, Lise Gjørup Hansen, Pernille Lisbjerg, Simon Grønlund, Peter Nielsen, Philip Jønsson, Gert Holbech

Øverst fra venstre:

Mikkel Engell, Kalle Kruse, Magnus Ørnskov, Christina Ørum-Hansen, Jakob Herløv, Anders Kaas, Peter Meldgaard, Uffe Rosenfeld, Kim Gottfredsen, Thomas Jørgensen, Poul-Erik Aunsholt, Martin Brandt

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter

I forbindelse med skolegangen bliver der fra skolen udleveret bøger, papir og kladdehæfter til eleverne. Der vil imidlertid være udgifter i løbet af skoletiden, som er forældrefinansierede, f.eks. lejrskoler, ekskursioner, ordbøger og klassekasse.

Fra 5. klassetrin skal eleverne kunne medbringe en pc eller tablet til undervisningen.

Vikarer

Vikarer

Der er knyttet et fast team af vikarer til skolen, der kan træde til, når en lærer er fraværende. De enkelte lærere har udarbejdet materiale, så undervisningen i videst mulig omfang kan videreføres.

Dagens vikarskema vises på skolens informationstavle, så eleverne kan holde sig orientererede om eventuelle ændringer i dagens skema.

Som udgangspunkt aflyses ingen timer som følge af en lærers fravær. I særlige tilfælde kan der dog for de store elever forekomme aflysninger i forbindelse med ydertimer og valgfag.

Trafikpolitik

Trafikpolitik

Trafikpolitik:

Skolens trafikpolitik har til formål at ruste skolens elever til at færdes sikkert i trafikken. Trafikpolitikken sætter fokus på trafik i undervisningen og på afviklingen af trafikken omkring skolen og på trafikvaner hos både børn og voksne.

Skolens trafikpolitik bgger på tre hovedpunkter:

På vej

Undervisning

Samarbejde

 

På vej

Skolepatruljen står om morgenen ved fodgængerovergangen på Jernbanevej og Hovedgaden.

Skolen opfordrer eleverne til at cykle til skole, så de lærer at færdes i trafikken samt til at bruge cykelhjelm.

Forældrene opfordres til at øve skolevejen med deres børn og sørge for, at deres børn og de selv bruger cykelhjelm.

På cykeludflugter med skolen skal eleverne bruge cykelhjelm.

Forældre, lærere og elever opfordres til at bemærke problematiske trafikforhold omkring skolen og elevernes skolevej, så der kan tages initiativ til at rette op på problemerne.

Cykelparkering:
Der er cykelstativer placeret op ad skolens bygninger ved Kastanievej

Afsætningssteder og parkering:
Der er parkeringspladser ved Kastanievej.

Undervisning

Færdselsundervisning foretages af klasselærerne og omfatter indskoling, mellemtrin og udskoling.

Indskoling - Rollen som fodgængerMellemtrin - Rollen som cyklistUdskoling - De store klasser skal forholde sig til alkohol og trafik, medansvar, hjem fra fester, førstehjælp samt attituder og holdninger diskuteres.

Skolepenge

Skolepenge

Skolepengene udgør pr. måned i 12 måneder følgende:

Pr. august 2018:

1. barn 1740,00 kr. pr. måned
2. barn 1605,00 kr. pr. måned
3. barn 1475,00 kr. pr. måned
4. barn gratis

Betaling for fritidsordning: 1185,00 kr. pr. måned i 12 måneder.

Betaling for "før-fritidsordning": 1890,00 kr. i maj og juni måned. Juli er betalingsfri.

I særlige situationer kan der søges hel eller delvis friplads.

Det er en forudsætning for retten til nedsatte skolepenge eller skolepengefritagelse for 4. og følgende børn, at der for ét barn betales fuldt skolepengebeløb.

I de situationer, hvor barnets forældre ikke er samboende, opkræves skolepenge hos den forælder, hvor barnet har sin folkeregisteradresse. Der kan skriftligt aftales anden indbetaler.

Skolebestyrelsesmedlemmer

Skolebestyrelsesmedlemmer

Navn:   Martin Maack

 

Funktion:
Adresse:
Telefon:
Emailadresse:  
Beskrivelse:

Forældrerepræsentant
S. Willumsensvej 9, 2800 Kgs. Lyngby
40636829
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesformand

 

 

Navn:   Anette Augustinus Mathiesen

Funktion:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Emailadresse: 
Beskrivelse:
Forældrerepræsentant
Kulsvierparken 155, 2800 Kgs. Lyngby
45881343
26143580
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem


 Navn:   Lars Gyldenkrone Mattsson

 

Funktion:
Adresse:
Mobil:
Emailadresse:
Beskrivelse:
Forældrerepræsentant
Plantagevej 16, 2800 Kgs. Lyngby
24854333
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem

 

  

Navn:   Arild Stensli

Funktion:
Adresse:
Mobil:
Emailadresse: 
Beskrivelse:
Forældrerepræsentant
Humlevænget 25, 2800 Kgs. Lyngby
22421099
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem

 

Navn:   Nanna Heine

Funktion:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Emailadresse:  
Beskrivelse:

Forældrerepræsentant
Nøjsomhedsvej 31, 2800 Kgs. Lyngby

42707078
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand

 

Navn:   Peter Tørsløv

Funktion:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Emailadresse: 
Beskerivelse:
Forældrerepræsentant
Hjorthøj 29, 2800 Lyngby 
32168220
40918220
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem

 

Navn:   Henning Goldbeck

 

Funktion:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Emailadresse: 
Beskrivelse:
Forældrerepræsentant
Hvidegårdsparken 66, 2800 Lyngby

40919035
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem

 

 

Navn:   Tobias Malmgren

Funktion:
Adresse:
Mobil:
Emailadresse: 
Beskrivelse:

Ledelsesrepræsentant
Møllekrogen 7, 2800 Lyngby
21916772
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skoleleder

 

Navn:  Pernille Lisbjerg

Funktion:        
Adresse:
Mobil:
Emailadresse:
Beskrivelse:

Ledelsesrepræsentant                 
Kulsvierparken 15, 2800 Lyngby
61262922
pl@lyngby-private-skole.dk
Viceskoleleder
   

 

Navn:   Sofie Samsing

 

Funktion:
Adresse:
Mobil:
Emailadresse:
Beskrivelse: 

Ledelsesrepræsentant
Aldershvilevej 104, 2880 Bagsværd 
31326789
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Administrativ leder

 

 

 

 

Ringetider

Ringetider

Lektion

1. lektion

2. lektion

3. lektion

4. lektion

5. lektion

6. lektion

7. lektion    

Ringetider

8.10 - 8.55

9.00 - 9.45

10.00 - 10.45    

10.50 - 11.35

12.15 - 13.00

13.10 - 13.55

14.00 - 14.45

Praktik og uddannelse

Praktik og uddannelse

Uddannelsesplan for praktikanter kan downloades her:

Uddannelsesplan_for_Lyngby_private_Skole_20162017.pdf

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse

Optagelse på skolen kan finde sted efter skriftlig eller personlig henvendelse til skolens kontor.

Elever optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

I forbindelse med optagelse på øvrige klassetrin inviteres forældre og barn til samtale på skolens kontor, således at forholdene omkring skoleskiftet kan drøftes. Ønskes barnet optaget i løbet af et skoleår, betragtes de 2 første uger som en gensidig prøvetid.

Ved indmeldelse til 0.-klasse betales et gebyr på kr. 1000,-. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om indmeldelsen siden annulleres.

Beløbet kan indbetales via netbank til Nykredit Bank,
reg.nr. 8117
konto nr. 2737641

Husk bare at skrive på indmeldelsesblanketten dato på overførslen.

 

Indmeldelsesblanketten kan downloades her:

Indmeldelsesblanket.pdf

 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 mdrs. varsel, således at der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker samt de følgende 2 måneder. Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning betales skolepenge til og med juli måned, idet et skoleår går fra 01.08 til 31.07.

Udmeldelse til et skoleårs afslutning skal være skolen i hænde senest 30.5.

Elever i afgangsklasser udmeldes dog automatisk ved sidste skoleårs afslutning.

Samme retningslinie gælder for skolens sfo.

Friplads

Friplads

Hvert år afsættes der på finansloven et beløb, der på de frie skoler kan benyttes til fripladsordninger. Fripladser kan søges af forældre og tildeles på grundlag af forældreindtægten året inden ansøgningen. Ansøgning kan downloades via nedenstående link og sendes til skolens kontor hvert skoleår senest d. 1. september.

De tilsendte ansøgninger videresendes til Fordelingssekretariatet, der indhenter oplysninger fra Skat. På dette grundlag tildeles skolen en del af de på Finansloven afsatte midler. Skolen fordeler herefter midlerne i forhold til en fordelingsnøgle udsendt af Fordelingssekretariatet.

Tilskud til skolepenge udbetales/fratrækkes skolepengene, så snart skolen får bevillingen, normalt i december hvert år. I perioden august til bevillingen udmeldes betales normale skolepenge. Såfremt forældre ønsker en foreløbig behandling af ansøgningen, skal årsopgørelsen for det foregående kalenderår medsendes ansøgningen, hvorefter skolens ledelse kan bevilge en foreløbig nedsættelse af skolepengene.

Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde senest d. 1. september 2018.


Ansøgningsskemaet for skoleåret 2018/19 kan downlades via nedenstående link:

 

Ferieplan

Ferieplan

Ferieplan - skoleåret 2017/18

1. skoledag

1. - 3. klasse: torsdag d. 10.08.17 kl. 9

4. - 10. klasse: torsdag d. 10.08.17 kl. 10

0. klasse: fredag d. 11.08.17 kl. 10

Efterårsferie: mandag d. 16.10. - fredag d. 20.10. incl.

Juleferie: fredag d. 22.12.17 - onsdag d. 03.01.18 incl.

Vinterferie: mandag d. 12.02. - fredag d. 16.02. incl.

Påskeferie: mandag d. 26.03. - mandag d. 02.04. incl.

St. Bededag: fredag d. 27.04.18

Kr. Himmelfart: torsdag d. 10.05.-11.05. incl.

Pinseferie: mandag d. 21.05.

Grundlovsdag: tirsdag d. 05.06.

Sommerferie: fredag d. 29.06. - mandag d. 13.08. incl.

Dagen efter en ferie møder alle børn kl. 9

 

 

Ferieplan - skoleåret 2018/19

 1. skoledag:

1.-3. klasse: tirsdag d. 14. august kl. 9

4.-10. klasse: tirsdag d. 14. august kl. 10

0. klasse: onsdag d. 15. august kl. 10

Efterårsferie: mandag d. 15/10 - fredag d. 19/10 incl.

Juleferie: mandag d. 24/12 - tirsdag d. 1/1 incl.

Vinterferie: mandag d. 11/2 - fredag d. 15/2 incl.

Påskeferie: mandag d. 15/4 - mandag d. 22/4 incl.

St. Bededag: fredag d. 17/5

Kr. Himmelfartsferie: torsdag d. 30/5 - fredag d. 31/5 incl.

Grundlovsdag: onsdag d. 5/6

Pinseferie: mandag d. 10/6

Sommerferie: fredag d. 28/6 - 12/8 incl.

 

Dagen efter en ferie møder alle børn kl. 9

 

 

 

Befordringstilskud

Befordringstilskud

Hvert år afsættes der på finansloven et beløb, der på de frie skoler kan benyttes til befordringstilskud. Befordringstilskud kan søges af forældre og tildeles på grundlag af bopælens afstand til skolen.

Skolen modtager hvert år, normalt i december, bevillingen, hvorefter den fordeles mellem ansøgerne.

Ansøgningensfristen for skoleåret 2018/19 er d. 1. oktober.


Befordringsansøgningen kan downloades via nedenstående link:

 

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport

 

Se den pædagogiske tilsynsrapport her:

Lejrskoler

Lejrskoler

 

Udover de mange arrangementer i forbindelse med den daglige undervisning tilstræbes det, at klasserne kommer på lejrskole hvert andet år.

Lejrskolerne, der alle har et pædagogisk, fagligt eller socialt formål, er forældrefinansierede, dog med en maximumpris på hvert klassetrin.

Lejrskolerne er planlagt således:

 

0. klasse i 2 dage

2. klasse i 3 dage

4. klasse i 4 dage

6. klasse i 5 dage

8. klasse i 5 dage

10.klasse i 5 dage     

  Maksimal betaling 600 kr.          

  Maksimal betaling 950 kr.

  Maksimal betaling 1.200 kr.

  Maksimal betaling 1.700 kr.

  Maksimal betaling 3.600 kr.

  Maksimal betaling 3.600 kr

 

 

Ved skolens 100-års jubilæum i 1971 blev der, på grundlag af en gave, oprettet en jubilæumsfond med henblik på lejrskoleformål.

Der er mulighed for at søge tilskud til lejrskoler og klasserejser, hvis forældrene inden lejrskolen indsender en begrundet ansøgning til skolens ledelse.

Personale

Personalet på LpS 2016

 personale lyngby 4

 

Øverst fra venstre: Lisbeth Wiener, Bettina Alstrup, Hanne Frederiksen, Morten Eilstrup, Christina Ørum-Hansen, Uffe Rosenfeldt, Peter Meldgaard, Martin Brandt, Susanne Møller, Phillip Jønsson, Karina Lerkenfeldt, Susanne Damm, Michelle Gallov

I midten: Birgitte Stub, Jannie Johansen, Tove Larsen, Rikke Andersen, Helle Krøyer, Anders Frimand, Mikkel Engell, Magnus Ørnskov, Jakob Herløv, Pernille Lisbjerg, Camilla Tjellesen, Simon Grønlund, Mette Ravn, Connie Storm

Nederst fra venstre: Maybritt Larsen, Dorte Johansen, Benedikte Salomonsen, Pernille Mogensen, Lise Gjørup, Tobias Malmgren, Christiana Laurberg, Sofie Andersen, Marie Heimburger, Bettina Hallqvist, Britt Mathiesen

Medarbejdere i Fritidsordningen 2014

sfo

 

Øverst fra venstre: Ilse Willum Madsen, Poul Erik Aunsholt, Jonas Nørregaard, Kjeld Rasmussen Therese Vernon Birch, Pia Kamuk, Gitte Christiansen, Kalle Kruse
Nederst fra venstre: Kim Gottfredsen, Gert Holbech, Monica Alanso-Arranz, Karin Pedersen, Jesper Wennevold