Ferieplan

Ferieplan - skoleåret 2017/18

1. skoledag

1. - 3. klasse: torsdag d. 10.08.17 kl. 9

4. - 10. klasse: torsdag d. 10.08.17 kl. 10

0. klasse: fredag d. 11.08.17 kl. 10

Efterårsferie: mandag d. 16.10. - fredag d. 20.10. incl.

Juleferie: fredag d. 22.12.17 - onsdag d. 03.01.18 incl.

Vinterferie: mandag d. 12.02. - fredag d. 16.02. incl.

Påskeferie: mandag d. 26.03. - mandag d. 02.04. incl.

St. Bededag: fredag d. 27.04.18

Kr. Himmelfart: torsdag d. 10.05.-11.05. incl.

Pinseferie: mandag d. 21.05.

Grundlovsdag: tirsdag d. 05.06.

Sommerferie: fredag d. 29.06. - mandag d. 13.08. incl.

Dagen efter en ferie møder alle børn kl. 9

 

 

Ferieplan - skoleåret 2018/19

 1. skoledag:

1.-3. klasse: tirsdag d. 14. august kl. 9

4.-10. klasse: tirsdag d. 14. august kl. 10

0. klasse: onsdag d. 15. august kl. 10

Efterårsferie: mandag d. 15/10 - fredag d. 19/10 incl.

Juleferie: mandag d. 24/12 - tirsdag d. 1/1 incl.

Vinterferie: mandag d. 11/2 - fredag d. 15/2 incl.

Påskeferie: mandag d. 15/4 - mandag d. 22/4 incl.

St. Bededag: fredag d. 17/5

Kr. Himmelfartsferie: torsdag d. 30/5 - fredag d. 31/5 incl.

Grundlovsdag: onsdag d. 5/6

Pinseferie: mandag d. 10/6

Sommerferie: fredag d. 28/6 - 12/8 incl.

 

Dagen efter en ferie møder alle børn kl. 9

 

 

 

Ind- og udmeldelse

Optagelse på skolen kan finde sted efter skriftlig eller personlig henvendelse til skolens kontor.

Elever optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

I forbindelse med optagelse på øvrige klassetrin inviteres forældre og barn til samtale på skolens kontor, således at forholdene omkring skoleskiftet kan drøftes. Ønskes barnet optaget i løbet af et skoleår, betragtes de 2 første uger som en gensidig prøvetid.

Ved indmeldelse til 0.-klasse betales et gebyr på kr. 1000,-. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om indmeldelsen siden annulleres.

Beløbet kan indbetales via netbank til Nykredit Bank,
reg.nr. 8117
konto nr. 2737641

Husk bare at skrive på indmeldelsesblanketten dato på overførslen.

 

Indmeldelsesblanketten kan downloades her:

Indmeldelsesblanket.pdf

 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 mdrs. varsel, således at der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker samt de følgende 2 måneder. Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning betales skolepenge til og med juli måned, idet et skoleår går fra 01.08 til 31.07.

Udmeldelse til et skoleårs afslutning skal være skolen i hænde senest 30.5.

Elever i afgangsklasser udmeldes dog automatisk ved sidste skoleårs afslutning.

Samme retningslinie gælder for skolens sfo.

Lejrskoler

 

Udover de mange arrangementer i forbindelse med den daglige undervisning tilstræbes det, at klasserne kommer på lejrskole hvert andet år.

Lejrskolerne, der alle har et pædagogisk, fagligt eller socialt formål, er forældrefinansierede, dog med en maximumpris på hvert klassetrin.

Lejrskolerne er planlagt således:

 

0. klasse i 2 dage

2. klasse i 3 dage

4. klasse i 4 dage

6. klasse i 5 dage

8. klasse i 5 dage

10.klasse i 5 dage     

Maksimal betaling 600 kr.

Maksimal betaling 950 kr.

Maksimal betaling 1.200 kr.

Maksimal betaling 1.700 kr.

Maksimal betaling 3.600 kr.

Maksimal betaling 3.600 kr

 

 

Ved skolens 100-års jubilæum i 1971 blev der, på grundlag af en gave, oprettet en jubilæumsfond med henblik på lejrskoleformål.

Der er mulighed for at søge tilskud til lejrskoler og klasserejser, hvis forældrene inden lejrskolen indsender en begrundet ansøgning til skolens ledelse.

Friplads

Hvert år afsættes der på finansloven et beløb, der på de frie skoler kan benyttes til fripladsordninger. Fripladser kan søges af forældre og tildeles på grundlag af forældreindtægten året inden ansøgningen. Ansøgning kan downloades via nedenstående link og sendes til skolens kontor hvert skoleår senest d. 1. september.

De tilsendte ansøgninger videresendes til Fordelingssekretariatet, der indhenter oplysninger fra Skat. På dette grundlag tildeles skolen en del af de på Finansloven afsatte midler. Skolen fordeler herefter midlerne i forhold til en fordelingsnøgle udsendt af Fordelingssekretariatet.

Tilskud til skolepenge udbetales/fratrækkes skolepengene, så snart skolen får bevillingen, normalt i december hvert år. I perioden august til bevillingen udmeldes betales normale skolepenge. Såfremt forældre ønsker en foreløbig behandling af ansøgningen, skal årsopgørelsen for det foregående kalenderår medsendes ansøgningen, hvorefter skolens ledelse kan bevilge en foreløbig nedsættelse af skolepengene.

Ansøgningsskemaet for skoleåret 2017/18 kan downloades her:

Fripladsansøgning.pdf

Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde senest d. 1. september 2017.